×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, 6 خرداد , 1403  .::.   برابر با : Sunday, 26 May , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 6 خبر

 

                 فرهنگ لغات گیاهان و ادویه جات سنتی
ردیف          اسامی به ترتیب حروف الفبا 
۱ ابریشم  برنی ، قز ، برهان
۲ آب  ماء ، سو 
۳ آب جو   ماءالشعیر
۴ ابهل   اورس ، ابرس ، مای مرز ، ریس ، لمبیر ، موبر صغار ، جونیپر ، عرعر
۵ اترج  پالنگ ، ترنگ یا ترنج
۶ اثل   نوع بزرگ درخت گز ، طرفا ، گز
۷ اثمد    کحل ، کحل سلیمانی ، سنگ سرمه ، انجن ، کحل جلا
۸ اذخر  کور گیاه ، کاه مکه ، گز دشتی 
۹  اراقیطون  ریشه بابا آدم 
۱۰ ارزن   دخن ، رحیم ، رشم و ریشم ، جاورس ، داری 
۱۱ ارغوان   ارجوان العرب 
۱۲ آزاد درخت   خریطه ، شجره الحره ، شجره التسبیح ، طاغ ، سرشک ، طاق 
۱۳ اسارون    ناردین بری 
۱۴ اسطوخودوس   حافظ الارواح ، خیرم ، ضرم ، ترم 
۱۵ اسفند  حرمل ، سپند ، اوزایلیک 
۱۶ اسقیل (پیاز عنصل )  پیاز دشتی ، پیاز موش چون کشنده موش است ، بصل الفار 
۱۷ اسید بوریک جوراکس
۱۸  اشتر غار     شوک الجمال ( ریشه انجدان منتن)  زنجبیل العجم ، زنجبین الفارس
۱۹ اشترغاز نرخبیس الهجم ، بیخ درخت انگور خراسانی
۲۰ اشق  کندل کما ، وشا نام ماده رزینی آن شجره الاشق ، اوشه ، وشو ،وشق
۲۱ اشنه  دواله و دوالک ، نوعی گلسنگ 
۲۲ اصابع اصفر   اصابع الصفر ، کرکم ، زرد چوبه ، کف مریم ، کف العایته 
۲۳ اصابع الملک  شاه پسته ، ملکا ، اکلیل الملک 
۲۴ اغاریتون   غاریتون 
۲۵ افتیمون   دواءالجنون ،شجرالضبغ
۲۶ افذر   
۲۷ افسنتین  کشوث الرومی ، مرف ، شیخ رومی ، مروه
۲۸ افیون   تریاک ، لبن الخشخاش
۲۹ اقاقیا عصاره قرظ(نوع مفیلان)   سفط عنقود ، اکاسیا ، قلقل ، سنبط
۳۰ اقحوان  مال کوزنین با بونسی بابابخ ، بابونه ، بابونه گاو ، بابونه گاو چشم ، بابونج
۳۱ اکتمکت   خانه ابلیس ، فندق هندی 
۳۲ اکلیل کوهی  اکلیل الجبل ، رزماری ، داغ اکلیلی
۳۳ اگیر ترکی   وج ، اصفهان عریس ، عودالوج
۳۴ آلاله به گونه و تیره لاله ها می گویند . کاکوتی
۳۵ آلبالو  قراصیا ، گیلانار
۳۶ آلو  اجاص 
۳۷ آمله املج 
۳۸ انار  رمان 
۳۹ آناناس  آنناسی ، پاروتی ، سنجمک ، از تیره نرگسی ها 
۴۰ آناناسیا
۴۱ انبه   انبح ، آنب ، نغزک ، مگنه منجو
۴۲ انجدان رومی   کاشم ، کاشن ، گلپر
۴۳ انجره گزنه ، دارالمرز ، تخم انجره : قریض
۴۴ انجیر  تین شایع
۴۵ آنخ   کاکوتی 
۴۶ انداهمان  انداهمان (داروئی سریانی ) ، داروی کرمانی 
۴۷ انزروت   انزروت قرمز ، کنجده  یا کنجذه یا کونژده ، کدور ، کحل ، کحل کرمانی 
۴۸ انغوزه   آنغوزه شیرین ، آنغوزه تلخ ، حلتیت طیب ، منتن ، انجدان 
۴۹ انفحه   مایه پنیر 
۵۰ انگزد حوش     انگزد خوش ، هر صمغ عموما ، صمغ انغوزه شیرین  خصوصا 
۵۱ انگور تاک ، رز ، مو ، عنب ، اوزوم 
۵۲ انگور فرنگی       کالش انگور ، دیوانگوری ، کشمش ، احمرو سیاه ، فرنگ اوزومی به فرانسه = گروزیل
۵۳ انیسون  بادیان رومی ، رازیانه رومی ، رازیانج رومی ، حب اعلوه ، کمون اعلوه 
۵۴ آهن  حدید 
۵۵ آویشن    آذربه ، صعتر ، آویشم ، آیشن ، اوشن ، کهلیوتی ، کلکلیک  ، کهلیک اوتی  
۵۶ ایرسا    زنبق آسمانی ، زنبق ، ایریسیا ، کف الصباغ ، قوس قزع
ردیف اسامی   حرف (ب)
۱ بابونج     بابونه ، بابونق
۲ بابونه شهری   اقحوان ، گاو چشم ، مال کوزونین بابونه سی 
۳ بابونه شیراز   نوعی شویه ، بابونه رومی ، شیرازی بابونسی
۴ بادام     لوز حلو 
۵ بادام تلخ      لوزمر
۶ بادآور    کنگر ، شکوه البیضاء ، کنگر سفید
۷ بادرنجبویه   بالنگو ، بقله اترجیه ،  فرنجمشک ، ملیس ، حشیشه النحل ، رام ، نلسی ، ترنجان 
۸ بادیان خطایی    انیس اتواله ، بادیان ستاره ای 
۹ بادیان رومی   انیسون ، سیمنج ، تیم کارد 
۱۰ بارهنگ    لسان الحمل ، بزوشه  
۱۱ باریجه   قنه ، قاسنی ، باریجا 
۱۲  باقلا  باقلی ، باقاله ، فول ، حمی ، جرجر، کرکر ، فاروطس
۱۳ بالنگو ایرانی  بزره 
۱۴ بالنگو خارجی  بزر نوعی بادرنج بوبه ، به عربی بقله الترجیه
۱۵ بالنگو شهری    بالنگو شیرازی
۱۶ بان    درخت حب البان ، تخم آن غالیه ، به بید مشک هم می گویند
۱۷ بداشقان   بداسقان ، کف الکلب 
۱۸ بذرالقثا    تخم خیار
۱۹ بذر بارهنگ  سیمنج ، بیزاون
۲۰ بذر بالنگو ،  فرنجمشک
۲۱ بذر بزرک    بذر کتان 
۲۲ بذر ترب سفید 
۲۳ بذر ترب سیاه
۲۴ بذر ترب قرمز      فجل
۲۵ بذر چغندر سفید    سلق 
۲۶ بذر چغندر سیاه  
۲۷ بذر چغندر قرمز
۲۸ بذر خرفه       بقله الزهرا
۲۹ بذر ریحان بنفش    نازبو
۳۰ بذر ریحان سبز 
۳۱ بذر شبدر 
۳۲ بذر شربتی 
۳۳ بذر شلغم   شلجم 
۳۴ بذر فرنجمشک    پلنجمشک 
۳۵ بذر کلم   قنب
۳۶ بذر منداب    منداب ، شاهی ، جرجیر ، خردل بری 
۳۷ بذر مورد    حب الاس 
۳۸ بذر هویج     جزر ، گزر 
۳۹ بذر هویج فرنگی
۴۰ براده آهن   خبث الحدید 
۴۱ براگو    گاو زبان اروپایی
۴۲ بزره   بالنگو ایرانی 
۴۳ برگ انجیر 
۴۴ برگ به        ورق سفرجل
۴۵ برگ بو     غار  ، غار کیلاسی
۴۶ برگ بید   خلاف 
۴۶ برگ حنا
۴۷ برگ ختمی 
۴۸ برگ خیار  قثا
۴۹ برگ شاطره    شاه ترج
۵۰ برگ شاهدانه  کرنب
۵۱ برگ شوید    شبت 
۵۲ برگ کاسنی    هندبا 
۵۳ برگ گردو    جوز
۵۴ برگ مورد   آسی  ، یاسی 
۵۵ برنج       ارز
۵۶ برنجاسف    عشبته النار ، سویلا ، برتراسک ، بومادران 
۵۷ برنگ کابلی   برنق ، برنج ، بابرنگ 
۵۸ بره موم   عکبر ، وسخ الکوایر ، چرک لانه زنبور
۵۹ بز کوهی   التیس 
۶۰ بزرالبنج   بنگ دانه  ، سیکران ، بیخ اسود ، خداع الرجال
۶۱ بسباسه   پوست جوزبویا ، بزبال ، جاونری 
۶۲ بعر   سرگین حیوانات مثل گوسفند و بز ، پشکل
۶۳ بلادر   حب القلب ، انقردیا ، حب الفهم ، جمشید کش
۶۴ بلسان    حب بلسان ، عود البسان ، ثمون ، بشام (تخم آن را به جای حببلسان استفاده می کنند)
۶۵ بلیله    بلیلج  ، بهیره ، اهرا
۶۶ بندق   فندوق ، جلوز ، چلغوزه بندری ، فندق ، ایلوسیا ،قندوقا
۶۷ بنفشه    یاون ، انیر ، فرفیر ، بنفسج
۶۸ به   سفرجل ، هیوا
۶۹ بهار فلفل    فلفل هوا 
۷۰ بهار نارنج    بهار نارش
۷۱ بهدانه   دانه به ، هیوا تخمی
۷۲ بهمن   کف الجذماء ، کرمه البیضاء
۷۳ بهمن پیچ  کشت برکشت ، بهمن پیچ ، پیچک ، محوسج
۷۴ بهمن سرخ / سفید      اسکن ، وهومن ، بهمنین
۷۵ بهمن سفید   زردک محرانی 
۷۶ بوراکس     بوره ، بورک ، بورق
۷۷ بوره ارمنی    افرونطرون ، نطرون ، بورق ( بهترین نوع بوره است)
۷۸ بوریک    اسید بوریک 
۷۹ بوزیدان     مستعجله ، بهنج شیرزا ، ستاوری 
۸۰ بو مادران   برنجاسف ، قیصوم ، بوی مادران ، ساری گول 
۸۱ بید    خلاف ، سویود 
۸۲ بید مشک خلاف بلخی ، بهرامج ، بید میش
۸۳ بیش    انتله ، اکونیت ، اقنیطون سه نوع است نبال ، شدقه ، برهن
ردیف  اسامی  حرف (پ)
۱ پادزهر هندی 
۲ پر سیاوش   پرسیاوشان ، شعر الجبال ، شعرالجن ، شعر الارض، شعر الخنازیر ، کربزه البیر
۳  پنج انگشت   آغنوس فلفل کوهی ، ویتاگنوس ، اثلق
۴ پنیرک   خبازی ، ام کمجی ، ملوخیا ، خوازی ، ختمی بنفش ، امن کومنجی
۵ پنیر مایه     انفحه 
۶ پودر آویشن   آزربه 
۷ پودر بوراکس
۸ پودر حنا   حنه 
۹ پودر زاج   زبح
۱۰ پودر زیره   کروویا 
۱۱ پودر سدر    کنار 
۱۲ پودر سنا 
۱۳ پودر مورد    آس 
۱۴ پوست انار    پوست رمان 
۱۵ پوست بلیله 
۱۶ پوست بید   خلاف
۱۷ پوست خیار 
۱۸ پوست دارچین    دارچین ، دارمینی
۱۹ پوست ریشه کبر
۲۰ پوست گنه گنه     کنکینا
۲۱ پونه      بودنه  ، فوتنج ، فودنج ، عوجی ، یارپوز ، غلیجن ، حبق 
۲۲ پونه کوهی    پودنه جبلی ، اریغانون ، پودینه ، حبق ، عوجی ، فودنج ، غلیشن
۲۳ پونه نهری  حبق الماء ، جویباری ، فوتنج نهری 
۲۴ پی الاغ   پی حمار ، شحم حمار ، قودوخ یاغی
۲۵ پی بز     شحم ماغر ، گجی یاغی
۲۶ پی خوک    شحم خنزیر 
۲۷ پی گاو  شحم گاو 
۲۸ پیاز   بصل ، سوغان 
۲۹ پیاز عنصل  بصل الفار ، پیاز موش 
۳۰ پیازچه    پیاز اسپانیایی 
۳۱ پیه     پی
ردیف حرف (ت)
۱ تانبول     تنبول ، تامول 
۲ تاج سرانگور
۳ تخم سگ آبی   جند ، کند ، جند بیدستر 
۴ تخم خربزه   بتیخ 
۵ تخم  خرفه  بقله الزهرا 
۶ تخم خشخاش   خشخاش تخوم 
۷ تخم خطمی 
۸ تخم خیارین   خیار سبز ، خیار چمبر 
۹ تخم شربتی 
۱۰ تخم کرفس 
۱۱ تخم گشنیز    جلجلان ، کزبره 
۱۲ تخم مرغ     بیضه مرغ ، یومورت 
۱۳ تخم مورد   آس ، حب الآس 
۱۴ ترب   هیضمان ، تربیزه ، تربیزک ، فجل ، فوغلی ، دفیون ، صولی ، تربچه تخومی 
۱۵ ترب سفید    فجل 
۱۶ ترب سیاه   فجل الاسود
۱۷ ترب قرمز
۱۸ تربد   تربد مجوف ، توربیت ، لنسوت 
۱۹ ترم   جاروب مغز، اسطوخودوس
۲۰ ترنج     ترنج اترج (صغیر ) ، بالنگ (کبیر )
۲۱ ترنجبین    طلنجبین ، الحاج ، خارشتر 
۲۲ تره  کوار ، کراث ، کاوار 
۲۳ تریاق پادزهر ، فادزهر ،تریاک
۲۴ تشمیزج   چپسمیزج ، چشمک ، چشوم ، حبه السوداالسودا ، چاکسو 
۲۵ تفسیا   ثافسیا ، تافسیا
۲۶ تمر هندی  صبار ، حمر ، حومر ، حماروحوش ، چنجه ، زنجیه ،مکوبوا
۲۷ تنباکو   توتون ،تبباکی
۲۸ توت    توث ، مورا ، فرصاد 
۲۹ تودری  توذری ، شنبدله ، قصیصه ، قدومه شهری ، قدومه شیرازی ، بزرالخمخم، درینه 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.